Reģionālā pašvaldības policija  ir apbruņota militarizēta Ķekavas novada domes izveidota iestāde, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei darbojas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī citu pašvaldību administratīvajās teritorijās atbilstoši Pašvaldības policijas noslēgtajiem līgumiem.

Reģionālā pašvaldības policijas struktūrā ietilpst Ķekavas novada pārvalde, Inčukalna un Ikšķiles novadu nodaļas, kuras aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem minētajās teritorijās. 

Reģionālās pašvaldības policijas administrācija atrodas Ķekavas novada pārvaldē (Gaismas ielā 19, k - 9, Ķekavā, Ķekavas novadā).

 

 

Reģionālās pašvaldības policijas galvenie uzdevumi:

 •  garantēt personu un sabiedrības drošību;
 • novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus;
 • atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kas izdarījušas administratīvos pārkāpumus;
 • likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā;
 • savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus.

Reģionālās pašvaldības policijas galvenie pienākumi:

 • atbilstoši savai kompetencei kontrolēt, kā tiek ievēroti Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, Domes un citu pašvaldību saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība un savas kompetencesietvaros piemērot naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;
 •  savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus, ja ar saviem spēkiem pārkāpumus novērst vai pārtraukt nav iespējams, sadarbībā ar Valsts policiju piedalīties pārkāpumu novēršanā vai pārtraukšanā;
 • veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanā; ja ar Reģionālās pašvaldības policijas spēkiem nav iespējams novērst likumpārkāpumu veicinošos apstākļus, informēt par tiem attiecīgās kompetentās institūcijas un sadarboties ar tām šo apstākļu novēršanā; 
 • par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana;
 • reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī pasākumus, ko veikusi saskaņā ar šo informāciju Reģionālā pašvaldības policija. Nodrošināt Sodu reģistra likuma un attiecīgo normatīvo aktu prasību izpildi par administratīvo pārkāpumu vienotu uzskaiti Latvijas Republikā;
 • kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu, kā arī Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto gājēju pienākumu ievērošanu;
 • kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu pārraudzībā esošajos publiskajos ūdeņos.

Amatpersonu atalgojums par iepriekšējo mēnesi - šeit